Ogłoszenie

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bychawie działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. 2015 poz. 139 z późn. zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  dla odbiorców usług.

Spółka opracowała taryfy zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa   jest:

 1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – zawierająca ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m³ dostarczanej wody,
 2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa jednolita zawierająca takie same ceny dla wszystkich grup odbiorców za 1 m³ odprowadzanych ścieków.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeńz odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz koszty rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału Odbiorców usług:

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców:
 2. 1) Grupa 1 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza głównego w systemie jednomiesięcznym;
 3. 2) Grupa 2 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza głównego w systemie kwartalnym;
 4. 3) Grupa 3 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) w systemie kwartalnym;
 5. 4) Grupa 4 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza ogrodowego w systemie kwartalnym;
 6. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka stosuje jednolite ceny dla wszystkich grup odbiorców.
 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla Odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia
  się następująco:

 

Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4
Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,40 zł/odb.
Grupa 2 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w  kwartalnym okresie rozliczeniowym 14,98 zł/odb
Grupa 3 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) w kwartalnym okresie rozliczeniowym 13,24 zł/odb
Grupa 4 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza ogrodowego w kwartalnym  okresie rozliczeniowym 3,61 zł/odb

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla Odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4
Grupa 1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,50 zł/ m3