Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Bychawie  przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.
Odbiorca usług – wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”. Powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa w Polsce, tj. § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ”w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z dnia 15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

W związku ze zbliżającą się zimą nie zabezpieczenie wodomierza lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

Jaka temperatura ?

Temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.

Co należy zrobić ?

Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien.
Odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.
W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience zwrócić uwagę na to czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona.
Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów.
Zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Co zrobić gdy opuszczamy budynek czynny wyłącznie latem ?

Należy zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej.
Można również zlecić zamknięcie zasuwy na podłączeniu do budynku oraz odwodnienie wodomierza – usługę taką odpłatnie świadczy nasza firma.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii ?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek prosimy zgłosić do naszej firmy pod bezpłatny całodobowy numer alarmowy 81 56 60 227 wew. 20. Wówczas BPK Sp. z o. o. dokona wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.

Spółka nie odpowiada za straty związane z brakiem wody, nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania