Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna”

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 – Przedmiary robót
 4. Załącznik nr 2 – dokumentacja techniczna
 5. Załącznik nr 3 – STWiOR
 6. Załącznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 7. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy cz1
 8. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy cz2
 9. Załącznik nr 6 – Oświadczenie
 10. Załącznik nr 7 – Wzór umowy
 11. Załącznik nr 8 – Oświadczenie
 12. Załącznik nr 9 – Wykaz osób
 13. Załączniki – wersje edytowalne
 14. Odpowiedź na zapytanie 1
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o wyborze oferty