Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1986 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
 5. Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
 7. Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 8. Załącznik nr 6 – Warunki Leasingu
 9. Załącznik nr 7 – Bilans i rachunek zysków i strat
 10. Odpowiedź na zapytanie 1
 11. Odpowiedź na zapytanie 2
 12. Odpowiedź na zapytanie 3
 13. Odpowiedź na zapytanie 4
 14. Odpowiedź na zapytanie 5
 15. Odpowiedź na zapytanie 6
 16. Informacja z otwarcia ofert
 17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty