Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – stacja zlewcza

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1986 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – stacja zlewcza”

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik_nr_1 – Przedmiary robót
 4. Załącznik_nr_2 – dokumentacja techniczna
 5. Załącznik_nr_2a – dokumentacja techniczna
 6. Załącznik_nr_2b – dokumentacja techniczna
 7. Załącznik_nr_3 – STWiOR
 8. Załącznik_nr_4 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 9. Załącznik_nr_5 – Formularz ofertowy
 10. Załącznik_nr_6 – Oświadczenie
 11. załącznik_nr_7 – Wzór umowy
 12. Załącznik_nr_8 – Oświadczenie
 13. Załącznik_nr_9 – Wykaz osób
 14. Odpowiedź na zapytanie 1
 15. Odpowiedź na zapytanie 2
 16. Odpowiedź na zapytanie 3 i zmiana terminu
 17. Odpowiedź na zapytanie 4
 18. Informacja z otwarcia ofert
 19. Informacja o unieważnieniu postępowania