Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie na lata 2020-2022

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa paliw  dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie na lata 2020-2022

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach poniżej:

  1. 20b_Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa
  6. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  7. Odpowiedź na pytania nr 1
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty