O spółce

O Spółce

Prezes Zarządu – Paweł Pikula

Spółka powstała dnia 1.02.1992 roku z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie. Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, która realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym. Będąc komunalną osobą prawną działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Właścicielem Spółki jest w 100% Gmina Bychawa. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS nr 138262.

Spółka realizuje działalność statutową poprzez 2 wyodrębnione organizacyjnie struktury a mianowicie:

1) Dział Wodociągów i Kanalizacji (DWiK),

2) Zakład Usług (w skład którego wchodzi: Dział Gospodarki Mieszkaniowej (DGM) oraz  Dział Transportu, Oczyszczania i Zieleni (DTOiZ))

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym zadaniem Działu Wodociągów i Kanalizacji BPK Sp. z o.o. w Bychawie jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Bychawa w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i odprowadzania ścieków poprzez czynności w zakresie:

– ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,

– odbioru i przesyłania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej,

– stałego nadzoru nad urządzeniami wodociągowo – kanalizacyjnymi, będącymi w dyspozycji, ich konserwacji, remontów, wymiany i naprawy,

– usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach będących własnością Spółki,

– usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach będących w posiadaniu Odbiorców usług, na zlecenie (odpłatnie),

– budowy sieci wod.-kan. wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

– budowy przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych, na zlecenie (odpłatnie),

– kontroli bieżącego wykonawstwa robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– dokonywania odczytów wodomierzy mierzących ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków,

– wydawania warunków technicznych do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

– uzgadniania dokumentacji technicznej w zakresie budowy urządzeń podziemnych.

 

Komunalne ujęcia wody

Na terenie gminy Bychawa funkcjonuje pięć ujęć wody.

 1. Ujęcie wody Bychawa obsługuje miejscowości na terenie gminy Bychawa oraz gminy Strzyżewice tj.: miasto Bychawa, oraz wsie Wandzin, Zadębie, Marysin, Podzamcze, Zdrapy, Zdrapy Kolonia, Wola Duża, Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Trzecia, Kolonia Bychawka Druga, Kolonia Bychawka Trzecia, Iżyce
 2. Ujęcie wody Zaraszów obsługuje miejscowości na terenie gminy Bychawa tj.: Zaraszów, Zaraszów Kolonia, część m. Wola Gałęzowska, część m. Gałęzów, Urszulin.
 3. Ujęcie wody Gałęzów Kolonia Druga obsługuje miejscowości na terenie gminy Bychawa oraz gminy Strzyżewice tj.: Gałęzów Kolonia Druga, Gałęzów Kolonia Pierwsza, część m. Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska Kolonia, część m. Gałęzów, Kowersk, Józwów, Leśniczówka, Łęczyca, Kiełczewice Pierwsze, Kiełczewice Maryjskie, część m. Kiełczewice Górne, Dębszczyzna.
 4. Ujęcie wody Stara Wieś obsługuje miejscowości na terenie gminy Bychawa tj.: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Karolin.
 5. Ujęcie wody Wola Duża Kolonia obsługuje miejscowości na terenie gminy Bychawa tj.: Wola Duża Kolonia, Kolonia Olszowiec, Olszowiec, Romanów, Osowa Kolonia, Osowa, Zadębie.

 

Długość sieci wodociągowych według stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej –  206,1 km

Łączna długość przyłączy – 123,6 km

Liczba przyłączy wodociągowych – 2959 szt.

 

Długość sieci kanalizacyjnej według stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Łączna długość czynnej sieci sanitarnej – 18,2 km

Łączna długość przykanalików – 5,9 km

Liczba przyłączy kanalizacyjnych – 368 szt.

 

Zakład Usług

Przedmiotem działalności Zakładu Usług jest:

 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych.

Odbiór i transport odpadów komunalnych, Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie realizuje na podstawie umowy zawartej z firmą Ekoland Sp. z o.o. w Kraśniku, w ramach której odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w granicach miasta Bychawa, a także odbiera odpady komunalne w ramach tzw. zbiórki zorganizowanej w granicach miasta Bychawa. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych ustalona jest i wykazana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, w ramach działalności odbioru i transportu odpadów komunalnych świadczy również usługi dla przedsiębiorstw na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.

 1. Odbiór, transport i utylizacja nieczystości płynnych.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie posiada dwa specjalistyczne samochody asenizacyjne i świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych bądź na zgłoszenie telefoniczne.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi zawarte są w dokumencie: „Zasady świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 1. Organizacja i prowadzenie PSZOK

Na podstawie umowy z Gminą Bychawa z dnia 16.01.2017r., Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczący się w Bychawie przy ul. Budnego 6. PSZOK realizuje usługę nieodpłatnego przyjmowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy Bychawa zgodnie z Regulaminem PSZOK. PSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach: 7:00 – 15:00.

 1. Oczyszczanie miasta i konserwacja terenów zieleni.

Na podstawie umowy z Gminą Bychawa Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie oczyszczania ulic i chodników będących własnością i w utrzymaniu Gminy Bychawa, utrzymania zieleni miejskiej i elementów jej wyposażenia oraz prowadzi szalet miejski  .

 1. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, na podstawie umowy z Gminą Bychawa z dnia 2.01.2017r., na zarządzanie lokalami będącymi własnością Gminy Bychawa.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, w ramach działalności administrowania zasobami mieszkaniowymi, administruje również budynkami wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 1. Wynajem sprzętu

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, świadczy usługi wynajmu sprzętu – koparka JCB.