Taryfy

Taryfy na okres 3 lat od 1 kwietnia 2023 r.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.  z o. o. w Bychawie, działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 r. na okres 3 lat dla odbiorców usług.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie.

Załączniki:


Taryfy na okres 3 lat od 1 maja 2021 r.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.  z o. o. w Bychawie, działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 1 maja 2021 r. na okres 3 lat dla odbiorców usług.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie.

Załączniki:


Taryfy na okres 16 czerwca 2018 r. – 30 kwietnia 2021 r.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano Decyzję znak: LU.RET.070.1.41.2018.JB z dnia 07.06.2018 r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 16 czerwca 2018 r.).

Załączniki: