Praca

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko:
Elektryk
– Pracownik Oczyszczalni Ścieków


Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie
ogłasza otwarty nabór kandydatów
na stanowisko Elektryka

Wymiar etatu: pełny etat

Wymagania konieczne:
wykształcenie elektryczne zawodowe lub średnie,
min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
uprawnienia elektryczne w zakresie Eksploatacji urządzeń – SEP do 1 kV,
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do  zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji oraz sieci energetycznych na stanowisku i eksploatacji (D, E),

umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych,
umiejętność pracy w grupie,
umiejętność wykonywania drobnych prac ogólnobudowlanych (murarskich, tynkarskich,
malarskich),

prawo jazdy kat. B,
sumienność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:
usuwanie awarii, dokonywanie napraw oraz remontów instalacji elektrycznych
i odgromowych,

nadzór nad sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem tych instalacji,
wykonywanie kontroli okresowych instalacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
sporządzanie protokołów kontroli okresowych,
praca w ekipie konserwacyjno – remontowej spółki, w tym również wykonywanie robót
ogólnobudowlanych,
obsługa urządzeń Oczyszczali Ścieków,
wykonywanie robót pomocniczych przy usuwaniu awarii instalacji sanitarnych,
informowanie zdającego dyżur o stanie maszyn,obiektów znajdujących się w pracy i rezerwie. Sprawdzanie stanu zasuw, zaworów, pomp, dmuchaw, sprężarek, wentylatorów, kotłów CO oraz innych urządzeń na ciągach technologicznych,
Kontrolowanie pracy urządzeń oczyszczalni ścieków (również w systemie SKADA), sprawdzanie ich stanu pracy oraz wskazań przyrządów pomiarowych, utrzymywanie właściwych parametrów technologicznych,
Prowadzenie rejestru zrzutu ścieków dostarczanych przez samochody dostawcze (asenizacyjne), przyjmowanie dostaw zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki, w godzinach pracy Spółki,
tj.
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, lub przesłać na adres :
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie
ul. M. Rataja 6, 23 – 100 Bychawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
(81) 5660-227 wew. 39 (osoba do kontaktu – Jolanta Skoczylas – p.o. Referent ds. pracowniczych)
665-808-010 – Mirosław Kosmala – Majster w DWiK

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Nabór kandydatów na stanowisko – Elektryk – Pracownik Oczyszczalni Ścieków”
oraz z dopiskiem:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W przypadku dołączenia do CV mojego zdjęcia, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych w związku z obecną i przyszłymi rekrutacjami.”

Prezes Zarządu
BPK Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, ul. M. Rataja 6
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 2 lata
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa IT, obsługa prawna), a także współpracujące w procesie rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne